Min forskning har främst handlat om hur man under arkitektens skisstadium söker sig fram till bästa lösning. Jag har föreslagit ett notationsspråk som registrerar resulterande rumsupplevelser samtidigt som de fysiska förutsättningarna formuleras.

 

Detta har resulterat i följande publikationer:

1) Att notera rumsupplevelser. (licentiatavhandlning) BFR 1976   ISBN 91-7032-411-5.

Jag fann under arbetet med denna skrift en nonverbal notation särskilt  intressant och har beskrivit  dess möjligheter  i ...

2)” Något om…  ”Liten skissbok om det upplevda rummet” 1989, 1995 och 2007. (ISBN 91-797-165-3)

3) Med en DVD har detta presenterats i en film på svenska och engelska.

4) ”Visualisation of the invisible”; Perceptual forces between and around objects ” tillsammans med  Young Chul Kim, gästforskare från Sydkorea (ISBN 91-7197-059-2)

     Denna rapport är resultatet av en ettårig forskning om hur människor möter och upplever olika rumsliga situationer i full skala.

     Tre av kända gestaltlagar befanns gälla inte bara för två-dimensionella  bilder utan också för  upplevelse i tre dimensioner.

5) En erfaren arkitekts sätt att söka efter bästa lösning  undersöktes tillsammans med Mikael Hedin i Den sökande bilden ”Fallet” Bo Cederlöf ; 1990 (ISBN 91-7032–596–0 Design Methods 95:1)

6) ”The searching picture ” (Paper presentat vid The International Conference on Theories and Methods of Design, 14–15 May 1992 på  Chalmers Tekniska Högskola.

    10 hypoteser om återkommande sätt att söka sig fram till bästa lösning presenterades .

7) Den sökande skissen 2012  Witu förlag ISBN

–  Handen- hjärnans ostyrda kreativa samarbete har här beskrivits.

–  Ett både-och –att både arbeta ostyrt och styrt med hjälp av datorstyrda hjälpmedel rekommenderas under projektering

–  Betydelsen av intränad tyst kunskap (”tacit knowledge”) betonas under ett sökande efter bästa lösning.

–  Olika hjälpmedel presenteras.

 

Övrig forskning

8) Tillsammans med Kit Sjöberg: ”Visualisering av planeringsdata(BFR Bb 303)

9) Tillsammans med Mikael Hedin: ”Visualisering ”(Chalmers1980– 1992)

10)Del av ”Bygghandlingar 90” (Byggstandardiseringen, BST)

 

Föreläsningar för: CTH, KTH, KV, HDK, Skolan för landskaps-
arkitekter i Alnarp, Konstindustriskolan i Göteborg, Stenebyskolan, Länstyrelsen, trafikavtdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Vägverket, Boverket etc.

 

Aktuella publikationer på Witu AB 2013

1) ”Den Sökande skissen” – Bearbetad, kompletterad

2) ”The Searching Sketch” – English version of 1 (revised)

3) ”Något om …” – Bearbetad, kompletterad

4) ”On the ….” – English version of 3 (revised)

Beställes från www.witu.se